„Jačanje kapaciteta novouspostavljenih službi za podršku žrtvama u pravosuđu“

ASTRA, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, realizuje projekat „Jačanje kapaciteta novouspostavljenih službi za podršku žrtvama u pravosuđu“, u cilju obuke i podrške službama za podršku oštećenima i svedocima pri sudovima i tužilaštvima u Srbiji i Crnoj Gori kako bi obezbeđivale kvalitetnu podršku žrtvama porodičnog nasilja, trgovine ljudima i krivičnih dela protiv polnih sloboda.

U okviru ovog projekta, u Beogradu je 29. i 30. maja 2017. godine, održan dvodnevni seminar „Podrška službama za pomoć oštećenima i svedocima pri sudovima i tužilaštvoma – psihološka prva pomoć i upućivanje“. Na ovom seminaru, osobe zadužene za podršku oštećenima i svedocima iz odabranih viših sudova i viših javnih tužilaštava su imale priliku da prošire svoje znanje u oblasti komunikacije sa svedocima/oštećenima s posebnim akcentom na psihološke posledice trgovine ljudima i nasilja u porodici, kao i praktično vežbaju veštine koje su stekli na dosadašnjim obukama. Osim toga, ovaj događaj im je pružio priliku da razmene iskustva sa kolegama koje su duže vreme aktivne u ovoj oblasti, s obzirom na to da su službe pri tužilaštvima tek osnovane, a da one pri višim sudovima rade već nekoliko godina. Posebna pažnja je posvećena predstavljanju organizacija koje žrtvama različitih oblika kriminaliteta pružaju dugoročnu podršku, a na koje pravosudne službe mogu da upućuju svoje klijente. Poslednja sesija je bila posvećena veštinama za sprečavanje sagorevanja (burn out), koje su posebno značajne za obavljanje ove kompleksne dužnosti.

4455 7 5 2

 All rights reserved © ASTRA