Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! 2

 

BAN mix 2015

 

 

Cilj projekta

Doprineti demokratizaciji i procesu EU integracija na Zapadnom Balkanu kroz unapređnenje okruženja za građanski aktivizam, kao i kroz jačanje kapaciteta, posvećenosti i uticaja mreža civilnog društva u debati o ljudskim pravima i vladavini prava u oblasti organizovanog kriminala, konkretno trgovine ljudima.

 

Specifični ciljevi

1. Izvršiti evaluaciju i javno predstavljanje postojećih praksi u oblasti pravosuđa kada se radi o postupanju sa žrtvama trgovine ljudima i relevantnim mehanizmima i procedurama

2. Razviti i zastupati uvođenje novog mehanizma za samoodrživ i efikasan mehanizam kompenzacije za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

 

Projektne aktivnosti

– Praćenje nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori na bazi posebno osmišljenog sistema za monitoring.

– Izrada i prezentovanje regionalnog izveštaja o trgovini ljudima na bazi rezultata monitoringa

– Izrada predloga politika i studija izvodljivosti fonda za kompenzaciju za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja u odabranim državama Zapadnog Balkana.

– Radna grupa za izradu predloga politika i studije izvodljivosti fonda za kompenzaciju za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja u odabranim državama Zapadnog Balkana.

– Vođenje stratešjih parnica u slučajevima trgovine ljudima.

– Medijska kampanja protiv trgovine ljudima.

 

 

Očekivani rezultati

– Efikasan instrument za praćenje koji je posebno osmišljen tako da omogući uvid u sprovođenje nacionalnih politika suzbijanja trgovine ljudima, posebno u oblasti pravosuđa, kao i anti’trafiking mehanizama i procedura.

– Identifikovani ključni izazovi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima u odabranim državama Zapadnog Balkana i formulisane preporuke za unapređenje stanja u komunikaciji sa relevantnim akterima.

– Izrađene studije izvodljivosti fonda za kompenzaciju i izrađeni nacrti predloga politika za uvođenje državnih mehanizama za kompenzaciju, kao i predstavljanje ovih dokumenata stručnoj javnosti.

– Građani uključenih država su svesni značaja aktivnosti na suzbijanju trgovine ljudima i podržavaju promene politika u ovoj oblasti.

 

 

Prijekat podržava:

eu

 

 

Ko-aplikanti:

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Srbija

MFS Emmaus – Međunarodni forum solidarnosti, Bosna i Hercegovina

Otvorena porta – La Strada Makedonija

Centar za ženska prava, Crna Gora

La Strada International, Holandija

Saradnici

Pravosudna akademija, Srbija

Grupa 484, Srbija

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Srbija

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

CRPC – Criminal Policy and Research Centre, Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti/Odsjek za borbu protiv trgovinu ljudima (državni koordinator), Bosna i Hercegovina

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, BJR Makedonija

Nacionalna komisija za suzbijanje trgovine ljudima i ilegalnih migracija, BJR Makedonija

Sigurna ženska kuća, Crna Gora

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Nikšić, Crna Gora

NHC – Netherlands Helsinki Committee, Holandija

CCEM – Committe Contre L’Esclavage Moderne, Francuska

 

Više o konkretnim aktivnostima i rezultazima BAN 2 projekta saznajte na sajtu www.nadoknadimo.org

 

 

 

 All rights reserved © ASTRA