Ostali relevantni propisi

Zakon o strancima
Zakon o javnom redu i miru
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Zakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja
Uputstvo za postupanje sa maloletnim i mlađim punoletnim licima Ministarstva unutrasnjih poslova Republike SrbijeAll rights reserved © ASTRA