International networks / coalitions / platforms / initiatives

BALKANS ACT NOW

BAN mix A

Balkans Act Now je NVO platforma osnovana u okviru istoimenog projekta uz podršku Evropske unije, a čine je sedam partnerskih organizacija – ASTRA (Srbija), MFS Emmaus (Bosna i Hercegovina), Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), Otvorena porta – La Strada Makedonija (Makedonija),Netherlands Helsinki Committee (Holandija), ALC – Accompagnement, Lieux, d’Accueil, Carrefour educatif et social (Francuska) i CCEM – Committe Contre L’Esclavage Moderne (Francuska), kao i 13 saradničkih NVO i institucija – Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, CRPC (Bosna i Hercegovina), Ministarstvo sigurnosti/Odsjek za borbu protiv trgovinu ljudima (državni koordinator) (Bosna i Hercegovina), Udruga žena Vukovar (Hrvatska), Ženska soba – Centar za seksualna prava (Hrvatska), Zora (Hrvatska), Ministarstvo prade Republike Francuske, AHRPR – Asocijacija za zaštitu ljudskih prava Roma i Albanaca (Makedonija), Akademija za sudije i javne tužioce Makedonije, Odbor za ljudska prava Vranje (Srbija), Svet reči (Srbija), Pravosudna akademija (Srbija) i koalicija „Svi za pravično suđenje“ (Makedonija).

Platforma ima za cilj da doprinese demokratizaciji i procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana kroz unapređenje okruženja za građanski aktivizam, kao i da doprinese unapređenju kapaciteta, posvećenosti i uticaja mreža civilnog društva u oblasti ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu problema organizovanog kriminala tj. trgovine ljudima. Osim toga, platforma treba da doprinese unapređenju kapaciteta organizacije civilnog društva za javno zastupanje i sprovođenje nezavisne i objektivne analize i praćenja, kao da ojačaju njihovu legitimnost, odgovornost, vidljivost i politički uticaj u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji u borbi protiv trgovine ljudima i harmonizacije politika u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa sa standardima, normama i vrednostima EU.

 

COMP.ACT (European Action for Compensation for Trafficked Persons)

Evropski COMP.ACT projekat, koji vode La Strada International i Anti Slavery, je imao za cilj postizanje sistematskih i praktičnih promena koje će omogućiti da žrtve trgovine ljudima dobiju kompenzaciju za pretrpljenu patnju i neplaćen rad, što bi značajno unapredilo pristup pravdi za žrtve trgovine ljudima. Među preprekama koje sprečavaju žrtve trgovine ljudima da traže i dobuju kompenzaciju je i činjenica da one nemaju pristup informacijama i pomoći, pre svega pravnoj pomoći, ali i nepostojanje kapaciteta, znanja i iskustva u ovoj oblasti na strani pravosuđa, advokata, pružalaca usluga i civilnog društva. Osim toga, čak i kad se žrtvi dosudi kompenzacja, izvršenje takvih sudskih odluka je veoma teško u praksi i žrtve često nikada ne dobiju svoj novac od trgovaca.

 

ENPATES

ENPATES platforma (European NGO Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery) nastala je u okviru istoimenog projekta sa ciljem da se razvije zajednički okvir za analizu i akciju usmeravanja anti-trafiking politike, strategije i programa i da se unapredi operativna koordinacija između evropskih NVO. Ovu inicijativu su vodile EU organizacije On the Road (Italija), La Strada International, Anti-Slavery International (UK), ALC (Francuska), ACCEM (Španija), ADPARE (Rumunija), LEFOE (Austrija), KOK (Nemačka) i PAG-ASA (Belgija). U tom smislu ENPATES platforma je postavila system za funkcionalnu razmenu znanja, dobrih praksi i inicijativa javnog zastupanja u oblasti prevencije, pomoći, zaštite i socijalne inkluzije žrtava trgovine ljudima.

 

 

FLARE

FLARE (Freedom, Legality and Rights in Europe) program okuplja udruženja i nevladine organizacije iz Evrope i mediteranskog basena koje rade na promociji vladavine prava i socijalne pravde. Nastao je iz saradnje dve italijanske organizacije – mreže Libera i Terra del Fuoco. Osnovni cilj FLARE programa je stvaranje međunarodne mreže koja može da preuzme ulogu posmatrača i izveštava o problemu transnacionalnog kriminala, i to kroz edukaciju, pritisak na domaće i međunarodne institucije, objavljivanje članaka, dosijea, studija slučaja i kritičkih analiza u vezi  sa problemom organizovanog kriminala, organizaciju kampanja, seminara i konferencija i zajednički rad članova programa na međunarodnim projektima koje finansiraju međunarodne i evropske institucije.

 

OMCT

OMCT (Svetska organizacija protiv torture) mreža, osnovana 1986. godine, danas deluje kao vodeća koalicija međunarodnih nevladinih organizacija koje se bore protiv torture, nasumičnih pogubljenja, nasilnih nestanaka i drugih obika surovog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja. Sa 297 organizacija okupljenih u SOS mrežu protiv torture i više desetina hiljada dopisnika u celom svetu, OMCT je najvažnija mreža nevladinih organizcija koja radi na zaštiti i promociji ljudskih prava u svetu.

OMCT ima konsultativni status u Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedninjenih nacija, Međunarodnoj organizaciji rada, Afričkoj komisiji za ljudska prava i prava naroda, Međunarodnoj organizaciji frankofonije i Savetu Evrope.

 All rights reserved © ASTRA