Lokalne mreže / koalicije / platforme / inicijative

PrEUgovor

2

prEUgovor je mreža šest organizacija civilnog društva iz Srbije, formirana maja 2013. godine sa misijom da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti vladavine prava (poglavlje 23) i slobode bezbednosti i pravde (24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.

Mreža PrEUgovor je osnovana na inicijativu Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku (BCBP) i čini je još pet organizacija civilnog društva: Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484ASTRA, Transparentnost Srbija (TS) i Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Cilj mreže je da iskoristi sledeću fazu u procesu evropskih integracija za suštinsko pobiljšanje u oblasti ljudskih prava, pravosuđa, vladavine prava, bezbednosne politike i borbe protiv organizovanog kriminala.

Vieš o aktivnostima prEUgovor koalicije možete čitati na zvaničnom sajtu www.preugovor.org

 

preugovor_logoi

AKTIVNOSTI PrEUgovor MREŽE

 

Mreža „Žene protiv nasilja“

 

Mreža „Žene protiv nasilja“ je koalicija specijalističkih ženskih nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama i menjaju društveni kontekst radi smanjenja nasilja nad ženama u Srbiji.

 

Mreža Žene protiv nasilja je nastala u kontinuitetu ženskog umrežavnja u Srbiji oko pitanja smanjenja nasilja nad ženama, 2005. godine sa osnovnim ciljem osnaživanja i povezivanja specijalističkih ženskih organizacija koje pružaju usluge ženamakoje su preživele (SOS telefoni, savetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, krizni centri i dr.).

 

Mreža Žene protiv nasilja je otvoren prostor za pridruživanje svih organizacija i pojedinki koje rade na pitanju smanjenja nasilja nad ženama u direktnom radu ili indirektno, kroz istraživanja, zagovaranja ženskih prava na život bez nasilja, edukacije, lobiranja zakona za zašitu od nasilja, a koje prihvate i sprovode osnovne principe Mreže.All rights reserved © ASTRA