Međunarodne mreže / koalicije / platforme / inicijative

BALKANS ACT NOW

BAN mix A

Balkans Act Now je NVO platforma osnovana u okviru istoimenog projekta uz podršku Evropske unije, a čine je sedam partnerskih organizacija – ASTRA (Srbija), MFS Emmaus (Bosna i Hercegovina), Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), Otvorena porta – La Strada Makedonija (Makedonija),Netherlands Helsinki Committee (Holandija), ALC – Accompagnement, Lieux, d’Accueil, Carrefour educatif et social (Francuska) i CCEM – Committe Contre L’Esclavage Moderne (Francuska), kao i 13 saradničkih NVO i institucija – Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, CRPC (Bosna i Hercegovina), Ministarstvo sigurnosti/Odsjek za borbu protiv trgovinu ljudima (državni koordinator) (Bosna i Hercegovina), Udruga žena Vukovar (Hrvatska), Ženska soba – Centar za seksualna prava (Hrvatska), Zora (Hrvatska), Ministarstvo prade Republike Francuske, AHRPR – Asocijacija za zaštitu ljudskih prava Roma i Albanaca (Makedonija), Akademija za sudije i javne tužioce Makedonije, Odbor za ljudska prava Vranje (Srbija), Svet reči (Srbija), Pravosudna akademija (Srbija) i koalicija „Svi za pravično suđenje“ (Makedonija).

Platforma ima za cilj da doprinese demokratizaciji i procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana kroz unapređenje okruženja za građanski aktivizam, kao i da doprinese unapređenju kapaciteta, posvećenosti i uticaja mreža civilnog društva u oblasti ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu problema organizovanog kriminala tj. trgovine ljudima. Osim toga, platforma treba da doprinese unapređenju kapaciteta organizacije civilnog društva za javno zastupanje i sprovođenje nezavisne i objektivne analize i praćenja, kao da ojačaju njihovu legitimnost, odgovornost, vidljivost i politički uticaj u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji u borbi protiv trgovine ljudima i harmonizacije politika u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa sa standardima, normama i vrednostima EU.

 

GlobalGiving je online platforma  za prikupljanje sredstava za neprofitine organizacije širom sveta kako bi ih povezali u svetske mreže individualnih i korporativnih donatora. ASTRA je u martu 2016. godine ispunila sve uslove i priključila se organizaciji GlobalGiving u cilju prikupljanja pomoći žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Putem GlobalGiving platforme ASTRA prikuplja sredstva za različite vrste pomoći žrtvama trgovine ljudima ili za podršku roditeljima nestale dece ili nestaloj deci koja se bezbedno vrate svojim porodicama. Svi građani/ke, kompanije, organizacije mogu pomoći žrtvama trgovine ljudima u Srbiji da dobiju psihološku pomoć i podršku, pravno zastupanje pred sudom, lekarsku pomoć, bezbedan smeštaj, odeću i hranu, pomoć i podršku da nastave školovanje, da se zaposle, da obnove svoje porodične i društvene veze, da se izleče od bolesti zavisnosti, i sve ostalo što je svakoj pojedinačnoj žrtvi potrebno kako bi izgradila bezbedan i srećan život, život koji ih neće dovesti u situaciju da ponovo postanu žrtve. Trenutno aktuelni projekti na ovoj platformi su: 

 

COMP.ACT (European Action for Compensation for Trafficked Persons)

Evropski COMP.ACT projekat, koji vode La Strada International i Anti Slavery, je imao za cilj postizanje sistematskih i praktičnih promena koje će omogućiti da žrtve trgovine ljudima dobiju kompenzaciju za pretrpljenu patnju i neplaćen rad, što bi značajno unapredilo pristup pravdi za žrtve trgovine ljudima. Među preprekama koje sprečavaju žrtve trgovine ljudima da traže i dobuju kompenzaciju je i činjenica da one nemaju pristup informacijama i pomoći, pre svega pravnoj pomoći, ali i nepostojanje kapaciteta, znanja i iskustva u ovoj oblasti na strani pravosuđa, advokata, pružalaca usluga i civilnog društva. Osim toga, čak i kad se žrtvi dosudi kompenzacja, izvršenje takvih sudskih odluka je veoma teško u praksi i žrtve često nikada ne dobiju svoj novac od trgovaca.

 

ENPATES

ENPATES platforma (European NGO Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery) nastala je u okviru istoimenog projekta sa ciljem da se razvije zajednički okvir za analizu i akciju usmeravanja anti-trafiking politike, strategije i programa i da se unapredi operativna koordinacija između evropskih NVO. Ovu inicijativu su vodile EU organizacije On the Road (Italija), La Strada International, Anti-Slavery International (UK), ALC (Francuska), ACCEM (Španija), ADPARE (Rumunija), LEFOE (Austrija), KOK (Nemačka) i PAG-ASA (Belgija). U tom smislu ENPATES platforma je postavila system za funkcionalnu razmenu znanja, dobrih praksi i inicijativa javnog zastupanja u oblasti prevencije, pomoći, zaštite i socijalne inkluzije žrtava trgovine ljudima.

 

 

FLARE

FLARE (Freedom, Legality and Rights in Europe) program okuplja udruženja i nevladine organizacije iz Evrope i mediteranskog basena koje rade na promociji vladavine prava i socijalne pravde. Nastao je iz saradnje dve italijanske organizacije – mreže Libera i Terra del Fuoco. Osnovni cilj FLARE programa je stvaranje međunarodne mreže koja može da preuzme ulogu posmatrača i izveštava o problemu transnacionalnog kriminala, i to kroz edukaciju, pritisak na domaće i međunarodne institucije, objavljivanje članaka, dosijea, studija slučaja i kritičkih analiza u vezi  sa problemom organizovanog kriminala, organizaciju kampanja, seminara i konferencija i zajednički rad članova programa na međunarodnim projektima koje finansiraju međunarodne i evropske institucije.

 

OMCT

OMCT (Svetska organizacija protiv torture) mreža, osnovana 1986. godine, danas deluje kao vodeća koalicija međunarodnih nevladinih organizacija koje se bore protiv torture, nasumičnih pogubljenja, nasilnih nestanaka i drugih obika surovog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja. Sa 297 organizacija okupljenih u SOS mrežu protiv torture i više desetina hiljada dopisnika u celom svetu, OMCT je najvažnija mreža nevladinih organizcija koja radi na zaštiti i promociji ljudskih prava u svetu.

OMCT ima konsultativni status u Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedninjenih nacija, Međunarodnoj organizaciji rada, Afričkoj komisiji za ljudska prava i prava naroda, Međunarodnoj organizaciji frankofonije i Savetu Evrope.

GAATW

U aprilu 2014. godine ASTRA se pridružila Globalnoj alijansi protiv trgovine ženama (GAATW) koju čini preko 100 nevladinih organizacija iz Afrike, Azije, Evrope, Latinske Amerike, Karibskih ostrva i Severne Amerike. Članice GAATW mreže su anti-trafiking organizacije, organizacije koje se bave pravima migranata, udruženja osoba koje su preživele trgovinu ljudima, radnika u domaćinstvima i seksualnih radnica i radnika, te organizacije koje se bave ljudskim pravima, pravima žena ili učestvuju u pružanju pomoći. GAATW promoviše i štiti prava svih migranata i njihovih porodica, pokušavajući da spreči da budu zloupotrebljeni u sve globalizovanijem tržištu rada. Radeći to, Alijansa nastoji da obezbedi primenu standarda koji se odnose na radnike migrante u formalnim i neformalnim oblastima rada – proizvodnji hrane i odeće, poljoprivredi i zemljoradnji, radu u domaćinstvima, seksualnom radu i drugim oblastima u kojima nisu iskorenjeni uslovi i prakse slične ropstvu.

Missing Children Europe

Nakon dve godine uspešnog rukovođenja Evropskim brojem za nestalu decu 116 000, ASTRA je postala članica međunarodne federacije Missing Children Europe koja okuplja organizacije posvećene sprečavanju nestanka dece, pružanju pomoći nestaloj deci i njihovim porodicama, kao i zaštiti dece od svih rizika koji mogu dovesti do njihove izloženosti nasilju i zlostavljanju usled nestanka. Missing Children Europe čini 30 nevladinih organizacija iz 25 evropskih država.

GMCN

U julu 2014. godine, ASTRA je postala članica Global Missing Children’s Network (GMCN), višejezične baze podataka koja sadrži fotografije i informacije o nestaloj deci širom sveta. Ova globalna baza podataka, nastala 1998. godine, danas okuplja mnoštvo članova i sadrži veliki broj podataka i fotografija. GMCN se sastoji od vebsajtova preko kojih se podaci unose u centralnu multijezičku bazu podataka svake organizacije ili države članice.  ASTRA kao organizacija članica, može da razmenjuje fotografije i informacije o nestaloj deci iz naše zemlje, kao i da sa ostalim članovima razmenjuje iskustva, mišljenja, projekte, inicijative itd.

 All rights reserved © ASTRA