Principi rada

Direktna pomoć žrtvama se pruža vodeći računa o najboljem interesu i individualnim potrebama osoba koje su preživele trgovinu ljudima, i uz njihovu punu participaciju. U pružanju pomoći ASTRA se rukovodi principima poverenja, poštovanja različitosti i individualnih želja, potreba i dinamike oporavka, nediskriminacije i najviših profesionalnih standarda. Svi slučajevi se vode i prate prema individualnom planu oporavka, uz puno poštovanje tempa oporavka, želja i potreba svakog pojedinačnog klijenta.All rights reserved © ASTRA