https://czm.org.rs/stokholmski-sindrom-i-drugi-vidovi-identifikacije-zrtve-i-agresora/?fbclid=IwAR2FIL-ow59AmS4QA7RY2L7m7aDLUQNGopHs5qd4-yqfxAmxs553Mry_yBI