Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku 2012