Predstavljena "Studija o usklađenosti prava RS sa pravnim tekovinama EU u oblasti borbe protiv trgovine ljudima"