Preporuke UN-a u vezi sa postupanjem država u doba Covid-19