Preventivna uloga ASTRA SOS telefona

Preventivne informacije

U okviru programa SOS telefon i  direktna pomoć žrtvama trgovine ljudim, ASTRA pruža i preventivne informacije o problemu trgovine ljudima, o mogućnostima i uslovima bezbednog i legalnog zapošljavanja u zemlji i inostranstvu i o sigurnim migracijama. Poseban deo preventivno-edukativnih aktivnosti odnosi se na rad sa mladim ljudima, jer je praksa pokazala da među žrtvama trgovine posebnu grupu čini upravo mlađa populacija.

ASTRA obezbeđuje:

– informacije o merama predostrožnosti pri odlasku u inostranstvo,

– informacije o sigurnim migracijama,

– informacije o eventualno poznatim destinacijama,

– informacije o radnom zakonodavstvu u zemlji destinacije,

– informacije potrebne za proveru  ugovora o radu,

– informacije o dokumentaciji potrebnoj za obavljanje određenog posla koja se traži u zemlji destinacije (stručna sprema, (ne)priznavanje diplome, potrebne nostrifikacije i slično),

– informacije o potrebnoj dokumentaciji za nastavak školovanja u zemljama destinacije,

– informacije o licenciranim agencijama za zapošljavanje,

– kontakte organizacija i institucija u zemlji destinacije ili eventualno u okolnim zemljama ukoliko u zemlji destinacije ne postoje srodne NVO i diplomatsko-konzularna predstavništva naše zemlje,

– pravnu analizu ugovora pre potpisivanja istog sa poslodavcem.

Sve usluge ASTRE su besplatne.

 Informacije o traženju posla

Prema podacima ASTRA SOS telefona, jedan od najčešcih oblika vrbovanja za trgovinu ljudima je putem oglasa. U njima se traže radnice/ci različitih profila, uz obećanje dobre zarade, vize i radne dozvole (ako se radi o poslu u inostranstvu i ukoliko je viza potrebna), smeštaja, korektnog odnosa… Ovakvi oglasi se mogu naći na internetu i u novinama. Više o tome kako sami možete da proverite poslovnu ponudu možete videti u delu ZAŠTITITE SE OD TRGOVINE LJUDIMA 

Mnogobrojne agencije za zapošljavanje za određenu naknadu nude pomoć u traženju posla u zemlji i inostranstvu. Često se od klijenata traži da potpišu predugovor ili ugovor. Iza ovakvih ponuda ne stoji uvek trgovina ljudima, ali je neretko u pitanju finansijska prevara.

Prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, posredovanjem u zapošljavanju se bave Nacionalna služba za zapošljavanje i agencije za zapošljavanje. Agencija ne može da se bavi poslovima zapošljavanja maloletnih lica, poslovima zapošljavanja sa povećanim rizikom, kao i zapošljavanja na poslovima učesnika štrajka ako je obezbeđen minimum procesa rada. Agencija se upisuje u registar nadležnog organa, uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ministarstvo ovu dozvolu izdaje na osnovu pismenog zahteva,. Licencu za rad Ministarstvo izdaje ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih. Izdaje se za period od pet godina i može se produžiti, ali se može i oduzeti pre isteka tog perioda, i u tom slucaju se može dobiti ponovo tek nakon isteka najmanje tri godine od datuma oduzimanja. Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za rad i vrši nadzor nad radom agencija.

Posebno ističemo jedno od načela iz člana 5. na kojima se ovaj Zakon zasniva, a prema kome su usluge Nacionalne službe za zapošljavanje i agencija za zapošljavanje besplatne za nezaposlena lica.

Često se dešava da oglase, zaposlenja i „proverene” agencije preporučuju upravo „osobe od poverenja”.

Spisak licenciranih agencija za zapošljavanje je dostupan na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

NAPOMENA: ASTRA ne posreduje u zapošljavanju.

Informacije o sigurnim migracijama

Putem ASTRA SOS telefona možete dobiti detaljnije informacije o sigurnim migracijama, možete doći do podataka o viznom režimu države u koju putujete, da saznate koja tačno dokumenta su potrebna i koji su uslovi za obavljanje određenog posla/nastavak školovanja u inostranstvu (stručna sprema, (ne)priznavanje diplome, potrebne nostrifikacije i slično).

Najčešći oblik vrbovanja osoba u lanac trgovine ljudima je putem poslovnih ponuda/oglasa u kojima se traže radnice/radnici različitih profila, uz obećanje dobre zarade, smeštaja, korektnog odnosa i obezbeđivanje vize i radne dozvole (ako se radi o poslu u inostranstvu). Oglasi ovakve sadržine se mogu naći u većini novina i na internetu. Uz njih je često kao jedini kontakt naveden samo broj mobilnog telefona ili e-mail (obično otvoren na internet portalima Gmail, Hotmail, Yahoo) na koji zainteresovani mogu da se jave, a koje nije moguće proveriti, zbog čega je nemoguće ustanoviti verodostojnost same ponude i ko iza nje stoji.

Ukoliko želite da putujete u inostranstvo radi nastavka školovanja, saznajte koji vam programi omogućuju da to legalno učinite – razmena studenata, upis na osnovne i poslediplomske studije, stručno usavršavanje. Raspitajte se koje škole/fakulteti i koje zemlje nude programe i stipendije učenicima/studentima vašeg profila/zanimanja.

Provera poznatih destinacija

Ukoliko se obratite ASTRA SOS telefonu radi provere destinacije o kojoj već imate neke podatke, pokušaćemo kroz kontakt sa organizacijama sa kojima sarađujemo u toj zemlji da vam obezbedimo informacije: da li kompanija/škola koja vam nudi posao zaista ima predstavništvo u tom gradu, kakav je njen renome, da li se zaista nalazi na adresi koju imate, da li legalno posluje i slično.

Ukoliko sami direktno kontaktirate kompaniju/školu, možete proveriti podatke koje imate o njoj i razjasniti eventualne nejasnoće oko zaposlenja tj. upisa, zarade/školarine, radnih dužnosti/predmeta, smeštaja, zdravstvenog osiguranja i drugih bitnih pitanja.

Provera radnog zakonodavstva zemlje destinacije

Radno zakonodavstvo reguliše prava, odgovornosti i obaveze iz radnog odnosa, ali ne na isti način u svim zemljama. Pre odlaska u inostranstvo sa ciljem zasnivanja radnog odnosa, važno je upoznati se sa radnim zakonodavstvom te zemlje tj. na koji način zakon reguliše odnos poslodavca i zaposlenog.

Provera ugovora o radu od strane ASTRINIH advokata

Zbog mnogobrojnih zloupotreba, prevara i potencijalne trgovine ljudima kroz tržište rada, ASTRINI advokati pružaju besplatnu pravnu pomoć u vidu provere radnog zakonodavstva određene zemlje, provere ugovora o radu koji su ponuđeni građanima, objašnjavanja klauzula ugovora i sl. Potrebno je 7 do 10 dana da bi naši advokati obavili pravnu analizu ugovora, koja će vam potom biti dostavljena u pisanoj formi.

Provera legalnosti rada agencija za zapošljavanje

Prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, nosioci poslova zapošljavanja u Srbiji su Nacionalna služba za zapošljavanje i agencije za zapošljavanje. Agencije za zapošljavanje najčešće funkcionišu po principu članstva na određeni vremenski period, za šta se agenciji plaća novčana nadoknada. Klijenti predugovor ili ugovor o radu obično ne potpisuju sa samom agencijom za zapošljavanje, već sa budućim poslodavcem sa kojim dolaze u kontakt njenim posredstvom. Prema članu 31. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, nezaposlene osobe imaju pravo da besplatno koristi usluge Nacionalne službe i agencije.

Agencija ne može da se bavi poslovima zapošljavanja maloletnih lica, poslovima zapošljavanja sa povećanim rizikom, kao i zapošljavanja na poslovima učesnika štrajka ako je obezbeđen minimum procesa rada. Agencija se upisuje u registar Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike . Ministarstvo ovu dozvolu izdaje na osnovu pismenog zahteva. Licencu za rad Ministarstvo izdaje ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih. Izdaje se za period od pet godina i može se produžiti, ali se može i oduzeti pre isteka tog perioda, i u tom slučaju se može dobiti ponovo tek nakon isteka najmanje tri godine od datuma oduzimanja. Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za rad i vrši nadzor nad radom agencija.

 

Spisak licenciranih agencija je trenutno dostupan na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Građanima koji nam se obraćaju radi provere određene agencije mogu biti vrlo korisne i informacije koje dobijamo od drugih ljudi koji su ranije sarađivali sa tom agencijom i potom nam preneli svoja iskustva.

Kontakti organizacija civilnog društva, sindikata i institucija u zemlji i inostranstvu

Kontakti diplomatsko-konzularnih predstavništava naše zemlje su dostupni na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova:

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/diplomatsko-konzularna-predstavnistva/diplomatske-misije/konzulati?lang=cyr

Informacije o merama predostrožnosti pri odlasku u inostranstvo

Iskoristite i druge izvore informacija:

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/putne-isprave?lang=cyr

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/putovanja-u-inostranstvo/opste-preporuke-pre-putovanja?lang=cyr

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/putovanja-u-inostranstvo/zdravstvena-zastita?lang=cyr

OBRATITE PAŽNJU!

Informisanost je najbolja prevencija, zato budite obavešteni!

Neobaveštene osobe su najugroženije.

 NAPOMENAASTRA ne posreduje u zapošljavanju niti može preporučiti agenciju za posredovanje u zapošljavanju.All rights reserved © ASTRA